Membres
NBJS EVOLUTION

5éme KYU
en création

4éme KYU
en création

3éme KYU
en création

1er DAN
en création

NIHON DEN JU JITSU

ukemi de 1 à 6, yaku soku kumite de 1 à 6, Ikayo de 1à 6, Pinan nidan, renzoku de bo

ukemi de 1 à 12, yaku soku kumite de 1 à 12, Ikayo de 1à 12, Pinan 1&2, renzoku de bo & shu shi no kon sho, kumibo 1 à 6.

ukemi de 1 à 12, yaku soku kumite de 1 à 25,idori no kata, Ikayo de 1à 18, kata kumite 1 à 6,  Pinan 1 à 4, naihanshi do ou bassai, renzoku de bo & shu shi no kon sho & dai, kumibo 1 à 12, bodori 1 à 6.

ukemi de 1 à 12, yaku soku kumite de 1 à 34, ju ni no kata, Ikayo de 1à 18, kata kumite 1 à 12, Pinan 1 à 5, naihanshi jutsu & bassai & kushanku, renzoku de bo & shu shi no kon sho & dai, kumibo 1 à 12, bodori bo no tsukai.

JUKU KARATE JUTSU

EMONO WAZA

KARATE WADORYU

1er KYU
en création

  

choisissez votre spécialité Karaté JUTSU, Nihon den ju jitsu, Kobudo.

ukemi de 1 à 12, yaku soku kumite de 1 à 18, Ikayo de 1à 18, Pinan 1 à 3, renzoku de bo & shu shi no kon sho & dai, kumibo 1 à 12.

2éme KYU
en création

PROGRAMME NBJR

KORYU DAI ICHI

RANDORI NO KATA

KIHON GOSHIN JUTSU

KATA KUMITE MOCHIZUKI

TE HODOKI

IDORI

KATA KUMITE OTSUKA

PATSAI JUTSU

NAIHANSHI

KUSHANKU...

BO, TONFA, NUNCHAKU JUTSU NO KATA de 1à6

KEIO NO KATA

IRAGA NO KATA

NAGASHI NO JO